Menu

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden  Schins Leder B.V.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Schins Leder B.V., gevestigd te  6361 KC Nuth aan de Handelstraat 6 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 14047265


Artikel  1 - Algemeen
1.1 Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming - alles in de breedste zin van het woord - van elke tussen Schins Leder en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.  De voorwaarden zijn voor een ieder gemakkelijk toegankelijk op de internetsite van Schins Leder, www.schinsleder.nl.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Schins Leder en de klant zijn overeengekomen.

1.3 Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

1.4 De toepasselijkheid van eventueel van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle door Schins Leder gedane aanbiedingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Schins Leder verstrekte prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.


Artikel 3 - Opdracht
3.1 De klant is ten opzichte van Schins Leder volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.

3.2 Bij het plaatsen van een opdracht bij Schins Leder dient de klant zichzelf te identificeren en wordt de klant door Schins Leder geïdentificeerd door het gebruik van een inlogcode. Schins Leder kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste inlogcode echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Schins Leder is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3 Schins Leder is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de inlogcode van een klant. Schins Leder is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens inlogcode werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn inlogcode. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Schins Leder toegekende inlogcode.

3.4 In geval van verlies of misbruik van de inlogcode ten gevolge waarvan Schins Leder schade lijdt, dient de klant Schins Leder hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de inlogcode, Schins Leder onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen teneinde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel  4 - Totstandkoming van overeenkomsten
4.De klant ontvangt van Schins Leder de orderbevestiging (via email). De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 24 uur schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Schins Leder slechts voor zover zij door Schins Leder schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

4.3 Schins Leder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 Alle door Schins Leder gehanteerde prijzen en tarieven zijn in Euromunt en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, en exclusief/ inclusief verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Alle prijzen op de website van Schins Leder zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

5.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Schins Leder gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Schins Leder al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

5.4 Indien de klant Schins Leder binnen vijf dagen na van de prijsverhoging in kennis te zijn gesteld, te kennen geeft daar niet mee in te stemmen dan heeft Schins Leder het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daartoe tot vergoeding van enige schade gehouden is. De ontbinding heeft slechts betrekking op de zaken waarvoor de prijsstijging werd aangekondigd. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de klant geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 6 - Betaling
6.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door Schins Leder  is aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

6.2 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Betalingen strekken allereerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste openstaande facturen en de lopende rente.

6.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Schins Leder, onverminderd haar overige toekomende rechten, zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling het recht aan de klant de op dat moment geldende wettelijke rente/een rente van 1% per maand over het gehele verschuldigde bruto bedrag in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Schins  Leder verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 225,-.

 6.5 De klant wordt van rechtswege geacht in verzuim te zijn en de vordering van Schins Leder is onmiddellijk opeisbaar indien:

  • een verzoek tot faillietverklaring door/van de klant is ingediend;
  • een verzoek tot het verlenen van surcéance van betaling door/aan de klant is ingediend;
  • de klant zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
  • de klant zijn onderneming stil legt of liquideert;
  • beslag op het gehele/een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd.

 

6.6 Schins Leder is in de in 6.5 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van de reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel deze te ontbinden;
  • het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

6.7 De klant is gehouden op eerste vordering van Schins Leder zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de klant uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Schins Leder schuldig mocht zijn.

6.8 Schins Leder is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de klant op Schins Leder te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen van Schins Leder op de klant.

6.9 Schins Leder is gerechtigd de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen jegens Schins Leder, hoe dan ook ontstaan, is nagekomen.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Schins Leder behoudt Schins Leder zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit iedere separate overeenkomst met Schins Leder heeft voldaan.

7.2 Zolang de eigendom van de aan de klant verkochte en geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is het deze niet toegestaan de door Schins Leder geleverde zaken aan derden af te staan en/of in eigendom over te dragen, zakelijk (met goederenrechtelijk effect) of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook, totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten/rente volledig zijn betaald.

7.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan , is de klant verplicht de geleverde zaken als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Schins Leder voor zich te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.

7.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is de klant verplicht, de geleverde zaken, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar en onder de gebruikelijke condities op te slaan.

7.5 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is het de klant toegestaan deze in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van de geleverde zaken jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan Schins Leder verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Schins Leder aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

7.6 In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Schins Leder, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Schins Leder gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Schins Leder tot het vorderen van kosten van schade en interesten. De klant verleent Schins Leder reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om zijn bedrijfsgebouwen te betreden of te laten betreden door een door Schins Leder aan te wijzen derde indien Schins Leder het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van de geleverde zaken in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

7.7 Voorts is de klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Schins Leder.

7.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Schins Leder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 - Termijn en levering
8.1 Alle door Schins Leder opgegeven (leverings)termijnen zijn indicatief en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Schins Leder bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer als een fatale termijn zijn te beschouwen.

8.2 Overschrijding van de door Schins Leder opgegeven (leverings)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Schins Leder de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Schins Leder gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.4 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden zij voor een periode van maximaal 4 weken te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

8.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn (ex work). Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

8.6 De geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan tijdig bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een nieuwe leveringstermijn overeen te komen.

 

Artikel 9 - Transport
9.1 Schins Leder bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant. Schins Leder is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Schins Leder zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 - Reclame
10.1 De klant is verplicht de geleverde zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Schins Leder slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Schins Leder kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zonder protest te hebben behouden.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Niet zichtbare gebreken behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering aan Schins Leder te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren komt te vervallen.

10.4 Alleen onbewerkte zaken worden retour genomen.

10.5 Niettegenstaande een tijdige reclame, is de klant gehouden de zaken af te nemen en die te betalen.

10.6 Indien op juiste gronden wordt gereclameerd is Schins Leder alleen gehouden de desbetreffende zaak te vervangen. De klant heeft geen recht op (vervangende) schadevergoeding.

Artikel 11  - Garantie
11.1 De garantie met betrekking tot de door Schins Leder geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Schins Leder voor alle directe kosten en/of schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. geleverde partij zaken.

12.2 Schins Leder is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en/of indirecte schade die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt wordt door een fout of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Schins Leder is nimmer aansprakelijk voor schade door installatie-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

12.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Schins Leder geleverde zaken, is Schins Leder nimmer aansprakelijk.

12.5 De klant vrijwaart Schins Leder en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Schins Leder en de klant.

12.6. Eventuele aanspraken van de klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Schins Leder te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.


Artikel 13 – Overmacht

13.1 Indien en voor zover Schins Leder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, niet tijdig of niet op de overeengekomen  plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is Schins Leder gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.

13.2 Onder oorzaken die Schins Leder niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere, maar niet uitsluitend begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, schimmelinfecties, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het inzakken van de markt met 25% of meer, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Schins Leder de zaken of diensten betrekt.

13.3 Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet Schins Leder ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de klant.


Artikel  14 - Recht en forumkeuze
14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief de totstandkoming daarvan) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden met uitsluiting van andere gerechten beslecht door de rechtbank Limburg.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, versie februari 2015